Home > Error Code > Error 0142

Error 0142

Contents

It sounds like I might only have one more chance to save this data. Kontakta teknisk support för att lösa problemet om fel uppstår under diagnostiken efter det att du har uppdaterat BIOS till den senaste versionen. Stationära datorer har en version av ePSA-diagnostiken för stationära datorer. Kontrollera om luftintagen på datorn är igentäppta eller blockerade. navigate to this website

Kör snabbtestet. Please consider a donation to The PC Guide Tip Jar. PSA 1000-0221 ePSA 2000-0221 (Används inte med UEFI BIOS) PSA System board - Interval timer Channel 0 (mode 0) is not generating interrupts. (PSA-moderkort – Intervalltimerkanal 0 (läge 0) genererar inte Om de körs utan felkoder har maskinvaran klarat diagnostiseringen och du får fortsätta med programvaran. http://en.community.dell.com/support-forums/laptop/f/3518/t/19467468

Error 0142 Status 79

If you still get problems after the scan's done, use 'Repair' again but this time type fixmbr and press Return/Enter. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Update… October 20, 2012 Didn't work for me. traveling dj · 6 years ago 0 Thumbs up 0 Thumbs down Comment Add a comment Submit · just now Report Abuse como estoy apasionada del mundo de los ordenadores me

Kontakta teknisk support för att lösa problemet om det inte uppstår något 2000-0123-minnesfel och om diagnostiken misslyckas igen när du har uppdaterat BIOS till den senaste versionen. Reply With Quote 05-23-2012,08:37 PM #25 MeanGenius View Profile View Forum Posts View Blog Entries View Articles New Member - Welcome! Vad är PSA-diagnostik? Dell Hard Drive Error 2000-0142 A is the non existent floppy B is a tiny drive of a few MB (??) C is actually a virtual RAM drive with HIMEN.SYS loaded into it.

Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Power on, Launch start up repair, Default blue desktop wall paper loads (no icons), then nothing. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.

I couldn't get to a command prompt to use CHKDSK. Windows Error Code 2000-0142 Reply With Quote 03-03-2011,01:12 PM #10 Contrarian007 View Profile View Forum Posts View Blog Entries View Articles New Member - Welcome! I don't think it is the problem though. hOW?

Pchid 0142

Kontakta teknisk support för att lösa problemet om fel uppstår under diagnostiken efter det att du har uppdaterat BIOS till den senaste versionen. När du kör diagnostiken och får en felkod och behöver ytterligare hjälp går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Error 0142 Status 79 PSA NA ePSA 2000-0325 LCD panel - user provided no input for LCD BIST (LCD-skärm – användaren gav inget svar vid inbyggt självtest för LCD-skärmen) Du kan få det här felmeddelandet 2000-0142 Error I ran a pre-boot system test, and this error is supposedly causing the problems.

HD self test unsuccessful status:79 fyi -Can not get to a command line to run chkdsk -Bios does show HD is present.. useful reference PSA NA ePSA 2000-0323 LCD panel – Unable to detect inverter lamp status (LCD-skärm – det gick inte att identifiera inverteringslampstatus). De här stegen går att använda om du vill köra ePSA-diagnostikverktyget i DOS-läget utan att använda ett externt tangentbord. I too have experienced similar problem where for no reason our Dell Vostro 1510 laptop just stopped working without warning, no noises, no bumps, no spikes and no other significant identifiable Error Code 0142

Stäng av datorn och kontrollera att hållaren till kylflänsen är ansluten (anvisningar finns i servicehandboken). Upprepa PSA-diagnostiken. To learn all commands type the word help and press enter. http://dssoundware.com/error-code/error-0142-fix.php Försök med en USB-enhet som du vet fungerar.

When the scan finishes, re-start. Dell Error Code 0142 Fix http://support.dell.com/support/topi...ED2&doclang=en This has worked out for myself and i do hope it works for you. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.

At the moment I am currently stumped.

Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Om ett minnesfel upptäcks testar du minnesmodulerna var och en för sig. Dell Laptop Error Code 2000-0142 PSA 1000-0235 ePSA NA System board - PM timer 1 had wrong time period (Moderkort - PM-timer 1 hade fel tidsperiod).

Se om det finns en uppdatering av fast programvara för systemet på http://www.dell.com/Support/. Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. http://dssoundware.com/error-code/error-0142-windows.php Uppdatera till senaste BIOS.

Upprepa PSA-diagnostiken Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg.